اثر عملیات ساختمانی و پیامدهای زیست محیطی آن در حریم رودخانه فرحزاد

     مناطق شهری با ید بتدریج به سکونتگاههای پایدار برای زندگی انسانها تبدیل شوند و به این معنی که مدیریت شهری باید بیشتر از پیش به ارتباط متعادل و متناسب با محیط پیرامون ان توجه نماید با رعایت یان نوع ملاحظلات زیست محیطی می توان از بروز بحرانهای شهر جلوگیری کرد یا لااقل شدت آن را کاهش داد. حوضه ابخیز فرحزاد که بخشی از منطقه 2 تهران برگ است در محدوده طول جغرافیایی 15 19 51 تا س 51 و 21 شرقی و عرضهای جغرافیایی 30 48 35 تا 30 54 35 شمالی قرارا گرفته است. احداث مساکن و سازه های خطی 0بزرگراهها، خیابانها و ...) تاثیرات مهم و عمومی بر ژئومرفولوژی و هیدرولیک سیستم رودخانه ها داشته و دارد. استقرار مساکن و سازه ها در واحد ژئومرفولوژی منطقه مورد مطالعه (حوضه رودخانه فرحزاد) که از ثبات مرفودینامیک نسبی نیز برخوردار نیست. بدون مطالعات و برنامه ریزی ارات سویی را ببار می آورد که هم تعادل واحدهای طبیعی را تا حدودی دگرگون می کند و هم تاثیرات زیادی در قالبهای مختلف بر مردم می گذارد. به طوری که در بیلان اقتصادی منطقه در اینده اثر عمده بجا خاهد گذاشت و ضریب ایمنی و زیست محیطی کاهش پیدا خواهد کرد. از این رو در این تحقیق با توجه به واکنش های آبارهه ای فرحزاد و رودخانه های فرعی ان و تحمیلات ایجاد شده روی عوامل محیط زیست در قدم اول سازمان دادن یک مطالعه منظم و دقیق برای تبیین اثر طرحهای انتخابی متفاوت روی عوامل زیست محیطی در قالب عوامل جغرافیایی پرداخته می شود. برای مشخص کردن ویژگی های موجود ارزایبی تاثیر عملیات ساختمانی و تاثیر نحوه استفاده از آنها روی محیط زیست و سرانجام انتخاب ابعاد پروژه های ساختمانی و سازه های خطی در حدی که حداقل اثرات زیانبخش را بر محیط داشته باشند این مطالعات را الزامی می کند. برای دستیابی به اهداف و نیازهای تحقیقاتی دامنه دار مربوط به اصلاح رودخانه ها، مناطق شهری در ارتباط با رودخنه ها و کاربرد نتایج آنها در سطوح شهری و منطقه ای مطالعات سیستماتیک با نگرش همه جا نگر و جغرافیایی و بر گفته از علوم مختلف نظیر ژئومرفولوژی، زمین شناسی، هیدرولوژی و ... لازم می شود برای تشخیص و تمیز واحد و عوارض ژئومرفولوژیکی در مرحله اول عکسهای هوایی مورد بررسی قرار گرفته و واحدهای مختلف ژئومرفولوژیکی بر روی نقشه توپوگرافی پیاده شده است. این احدها در عملیات صحرایی و میدانی مورد بازدید واقع شده و تطبیق نهایی عوارض و واحدها مودر کنترل قرارا گرفته است.
   واژگان کلیدی: منطقه 2 شهرداری تهران- ژئومرفولوژی رودخانه- حوضه آبرز فرحزاد- تجاوز به حریم

کلید واژه ها: تهران