اثرات گاز رادون بر روی انسان و محیط زیست

چکیده:
   رادون یک عنصر گازی پرتوزا بیرنگ و نامرئی است که میتوند از انواع سنگ های آذرین درونی و بیرونی نیز تولید و ساطع گردد و از ططریق منافذ به سطح زمین برسد. نفوذ گاز رادون بستگی به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک از قبیل تخلخل و نفوذپذیری و خواص موئینه ای ان دارد مود آتشفشانی و خاکستری های انها و رسوبات ولکانوژنیکی بویژه در تولید گاز رادون حساسیت فوق العاده از خود نشان می دهند رادون از طریق خاک، معان فسفات، وواپاشی اورانیم و احتراق زغال وارد طبیعت می شود و به آسانی قابلیت انحلال در آب را دارد که توسط تجهیزات خاصی و با اندازه گیری های مستمر م توان اطلاعات لازم در مورد پاارمترهای ژئوتکنیکی را بدست آورد اثر وجود گاز رادون بویژه در معادن و بر روی کارگران و معدنچیان بسیار زیانبار است گااز رادون یک گسیلنده آلفاست که از طریق تنفس وارد مجاری تنفسی شده و به خاطر نیم عمر کوتاه سریعا واپاشیده و به عنصری جامد تبدیل می شود تجمع این جامدات پرتوزا در ششها می تواند سبب بروز بیماری ریوی و سرطان مجاری تنفسی شود.
   قوانین محیط زیست تا حدودی کیفیت هوای میط بازرا بهبود بخشیده اما به مشکلات فضای بسته توجه زیادی نشده است. هدف از این مطالعه مقایسه سرعت نسبی واپاشی و سرعت نفوذ و نشر گاز رادون به داخل فضای های بسته و معادن و همچنین ارائه روشهایی جهت کنترل و کاهش تراکم این گاز در محیطهای سرپوشیده کار و زندگی می باشد.
   واژگان کلیدی: رادون، اورانیم، محیط زیست، بیماری ریوی

کلید واژه ها: سایر موارد