اثرات و آلودگیهای زیست محیطی تولید آلومینیوم

چکیده:
   در گذشته بیشترین تلاشها در زمینه کنترل زیست ممحیطی صنعت آلومینیوم، مربوط به کنترل فلوئورید خروجی به دلیل پتانسیل ان برای اسیب رساندن به گیاهان و جانوران بوده است. امروزه تکنولوژی کنترل فلوئورید خروجی به خوبی شناخته شده است و اکنون بیشتر تلاشها مربوط هب کنترل سایر مواد خروجی م باشد. لجن های باقیمانده از سلول ها و باقیمانده بوکسیت (گل قرمز) مهمترین و بزرگترین حجم باطله های جامد را تشکیل می دهند گل قرمز حاوی مقادیر قابل توجهی آهن، تیتانیوم سیلیکون، کلسیم و سدیم می باشد همچنین شامل مقادیر کمی از عناصر کمیاب مانند باریم برم، کادمیم، کرم، کبالت، وانادیوم و اسکاندینیوم و سرب و ... می باشد. تحقیقات بسیاری برای استخراج آهن، تیتانیوم، کروم، وانادیوم و آلومینیوم از گل انجام گرفته است، که هیچ یک به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسیده اند. فرآیند تولید آلومینیوم در مراحل مختلف، جدا از تخریب محیط زیست؛ خطر ابتلا به بیماری های خطرناک را برای کارکنان این صنعت به همراه دارد، که در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده و علاوه بر آنها سایر موارد نظیر اثرات زیست محیطی تولید آلومینیوم از مرحله معدنکاری تا مرحله ذوب و روشهای کنترل و کاهش آنها مورد مطالعه قرار گرفته است استفاده باطله های فرآیند تولید آلومینیوم در صنایع مختلف و بازیافت آلومینیم نیز در این مقاله بررسی شده است، که بازیابی آلومینیوم سبب حذف باطله ها می شود همچنین سببب کاهش انرژی مصرفی، حفظ منابع اولیه، کاهش استفاده از زمینها، کاهش آلودگی ها و ... می شود.
   واژگان کلیدی: آلومینیوم، محیط زیست، آلودگی، گل قرمز، بایر.

کلید واژه ها: سایر موارد