ارائه شاخص خرابی کیفی برای ساختمان های سنتی

     چکیده:
   بیش از %70 ساختمانهای مسکونی کشور را ساختمانهای آجری یا خشتی تشکیل می دهند این در حالی است که تقریبا تمامی آیین نامه ها و استانداردهای تهیه شده توسط موسسات ذیربط برای ساختمان های با اسکلت فلزی یا بتنی تدوین شده اند حفظ بافت سنتی ساختمان ها علاوه بر اینکه موجب محفوظ ماندن بسیاری از ابنیه با قدمت زیاد که در واقع میراث فرهنگی کشور هستند را می گردد می تواند در مدیریت مقاوم سازی این نوع ساختمان ها از منظر مالی نیز تاثیر بگذارد در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی علل خرابی این ساختمانها با مصالح بنایی روش را برای ارزیابی کلی آنها ارائه نماییم بدون تردید این مهم موجب سرعت بیشتر برای تصمیم گیری مدیران خواهد بود.
   واژگان کلیدی: خرابی، شاخص، بنای سنتی.

کلید واژه ها: سایر موارد