مطالعه پترولوژی و زمین شناسی سنگ های آذرین منطقه شیشه (توده نفوذی دوه سراغ، شمال شرق اهر- آذربایجان شرقی)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده یوسف ستار زاده- فریده توحیدی زرنق- علی عامری- منصور مجتهدی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹

منطقه مورد مطالعه در زون زمین ساختی البرز غربی- آذربایجان واقع است. ترکیب سنگ شناسی این توده شامل گرانودیوریت، کوارتز مونزونیت، مونزودیوریت و گابرو (دلریت) است. سن جایگیری آن الیگوسن بوده و نهشته های آتشفشانی و آذر آواری با ترکیب پیروکسن لاتیت آندزیت، لاتیت و ایگنیمبرایت مربوط به ائوسن را قطع کرده و دگرگونی همبری در اطراف آنها ایجاد نموده است. نمودارهای ژئو شیمیایی عناصر اصلی، وجود همخوانی بین ترکیب سنگ شناسی سنگ های توده نفوذی و ولکانیت های اطراف آن (تراکی آندزیت- سینودیوریت یا مونزونیت)، ویژگی تقریباٌ یکسان ساب آلکالی تا الکالی سرشار از پتاسیم و شوشونیتی ماگماهای سازنده این سنگ ها، طبیعت متاآلومین و تحولات یکسان ماگمایی (تفریق در اثر تبلور بخشی) سنگ های آذرین منطقه را پیشنهاد می کنند. سنگ های توده مزبور ویژگی گرانیتوئیدهای مربوط به کمان قاره ای یا حاشیه فعال را دارا بوده و از نوع گرانیتوئید های Post- collision Uplift به شمار می روند.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى