ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بنایی و خشتی با نگاه به زلزله های اخیر

     چکیده:
   با توجه به میزان آسیب پذیری ساختمان های بنایی موجود در کشور پهناور ایران و این مسئله که اکثر این ساختمان ها قبل از تدوین آیین نامه 2800 ساخته شده اند و فاقد قبل از تدوین آیین نامه 2800 یاخته سده اند فاقد ملاحظات لرزه ای مناسب می باشند در زلزله های اخیر از جمله بم، زرند، و درورد لرستان نیز نشان داده شد که این ساختمان ها در برابر زلزله مقاوم نیستند و احتیاج به ممقاوم سازی دارند. برای تهیه طرح مقاوم سازی لرزه ای نیاز به نتایج برای تهیه طرح مقاوم سازی لزهای نیاز به نتایج تحلیل آسیب پذیری لرزه ای ساختمان مورد نظر می باشد.
   در این زمینه ساختمان از لحاظ کمی و کیفی تحت بررسی قرار می گیرد. با ارزیابی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و نتایج مطالعات خطر پذیری زلزله از لحاظ استعداد روانگرایی و زمین لغزه، همچنین با در نظر گرفتن دستورالعملهای مقاوم سازی لرزه ای در صورتی که مغایر با آیین نامه 2800 نباشند می توان طرح بهینه مقاوم سازی را ارئه نمود.
   در این مقاله آیین نامه های هند؛ سوییس، FEMA افغانستان و 2800 به عنوان مرجع در نظر گرفته می شوند و راهکارهای مناسب برای بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان که منجر به شناسایی نقاط ضعف ساختمان می شود ارائه می گردد. که نتایج این بررسی ما را در ارائه طرح بهینه مقاوم سازی لرزه کمک می کند.

کلید واژه ها: سایر موارد