ارزیابی آلودگی زیست محیطی معدن سرب و روی آهنگران

چکیده:
   معدن سرب و روی آهنگران با مختصات جغرافیایی 25 59 48 طول شرقی و 8 11 34 عرض شمالی، با مساحت تقریبی 29 کیلومتر مربع در فاصله 95 کیلومتری همدان و 23 کیلومتری شرق شهرستان ملایر واقع گردیده است در این تحقیق نتایج غلظت تعدادی از فلزات سنگین (سرب، روی، نیکل، کادمیم و مس) در نمونه های آب خاک ریشه و اندام هوایی گیاهان در نواحی مرتبط با رگه های معدن و پساب های فرآوری با روش اسپکترومتری جذب اتمی، اندازه گیری شده و با نمونه های شاهد و استانداردهای زیست محیطی مورد مقایسه قرار گرفت نتایج حاصله بیانگر آلودگی بیش از حد آب و خاک و تراکم فلزات در اندام ها گیاهی می باشد. در برخی نمونه ای آب مقدار نیکل مس و کادمیم از حد مجاز برای آبیاری هم بیشتر است. در نمونه های خاک به جز نیکل تراکم بقیه فلزات در اغلب ایستگاه ها از حد سمی تعیین شده بای خاک های کشاورزی بالاتر است در برخی از گونه گیاهی مقاوم انباشته ساز که در نواحی آلوده به خوبی رشد نموده اند تراکم فلزات سنگین تا چندین برابر نمونه های شاهد مشاهده شده است.
   با توجه به نتایج این تحقیق با توجه به حجم بالا و گستردگی آلودگی؛ ضرورت توجه بیشتر به ارزیابی زیست محیطی و ارائه راهکارهای مناسب کاهش آلودگی کارگاه ها استخراج و فرآوری معادن به خصوص معادن فلزی احساس می گردد.
   واژگان کلیدی: فلزات سنگین، معدن آهنگران، خاک، محیط زیست.

کلید واژه ها: همدان