ارزیابی اثرات زیست محیطی اکتشاف و بهره برداری از میدان گازی تابناک در استان هرمزگان

چکیده:
   از جمله طرح های عمران و توسعه استان هرمزگان و طرح توسعه و مهندسی میادین گازی تابنامک (تراکمه) در محدوده شهرستان گاوبندی به عنوان بزرگترین میدان گاز شیرین کشف شده در طول تاریخ اکتشافات ایران می باشد فاصله محل تاسیسات از گاوبندی 24 کیلومتر و از مرکز استان 454 کیلومتر می باشد مطالعات نهایی میدان گازی تابناک (پس از انجام لرزه نگاری دو بعدی و تهیه گزارش نهایی آن) توسط شرکت نفت کیش و دو شرکت کانادایی انجام شده، میزان گاز درج در میدان گازی تابناک 15509 میلیارد فوت مکعب، میزان گاز قابل استحصال 12250 میلیارد فوت مکعب و میزان میعانات گازی آن 21000 بشکه در روز برآورد می گردد. در این مقاله به ارائه نتایج مطالعات ارزیابی زیست محیطی اکتشاف و بهره برداری از این میدان گازی که برای شناسایی، جمع بندی و سامان دهی اطلاعات در رابطه با اثرات زیست محیطی پروژه همزمان با فاز شناسی و در مراحل امکان سنجی انجام شده است پرداخته خواهد شد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می دهد با در نظر گرفتن ارزش اعلام شده نمره نهایی جدول ماتریس اثرات بهره برداری از طرح بر عوامل زیست محیطی برای محیط فیزیکی (60-) و محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (74+) بدست می آید و جمع جبری نهایی اثرات برابر با (4+) خواهد گردید. و این اعداد نمایان گر چیره شدن و با اهمیت بودن بیشتر اثرات مثبت طرح نسبت به اثرات منفی و تایید اجرای طرح می باشد.
   مهم ترین عوامل ایجاد آثار سوء طرح عملیات خاک برداری و تسطیح زمین، حفر چاه های میدان گازی، انفجار های انجام شده جهت اکتشاف و حفاری و مهمترین عامل ایجاد آثار مثبت زیست محیطی طرح بهره برداری و تولید گاز طبیعی پس از تکمیل و راه اندازی طرح، تامین آب برق و مخابرات جهت عملیات اجرایی طرح، انتقال گاز طبیعی به پالایشگاه پارسیان خواهد بود.
   مهم ترین پیامدهای منفی طرح آلودگی خاک ناشی از جمع آوری پساب حفاری و عملیات خاک برداری، آلودگی صوتی در زمان احداث و مهمترین پیامدهای طرح در ارتباط با عملیات مختلف طرح در اشتغالزایی و توسعه فعالیتهای اقتصادی و تولید منبع انرژی بروز خواهد نمود.
   واژگان کلیدی: تابناک، زیست محیطی، آلودگی خاک.

کلید واژه ها: هرمزگان