ارزیابی پتانسیل تولید انرژی از پسماندهای شهری مطالعه موردی مرکز دفن زباله مشهد

     چکیده:
   یکی از مهمترین مسائلی که در طراحی، اجرا، و بهره برداری یک مدفن مهندسی- بهداشتی زباله باید مورد توجه قرار گیرد تجزیه مواد زائد و تولید گاز در محلهای دفن می باشد که در صورت عدم کنترل می تواند مشکل آفرین شود.
   امروزه کنترل و بازیافت گاز علاوه بر حفظ منافع بهداشتی از جمله کنترل و حذف گازهای سرطان زای منتشر شده از محل های دفن و همچنین حفظ منافع جهانی از جمله کنترل گازهای گلخانه ای و جلوگیری از گرم شدن جهانی زمین، به لحاظ منافع اقتصادی حائز اهمیت می باشد، زیرا که گازهای تولیدی محلهای دفن، پس از بازیافت و بهبود خواص، می توانند جهت استفاده مستقیم در صنعت و تامین انرژی توربینهای گازی و موتورهای تولید برق خصوصا در کشور های فاقد سوخت های فسیلی مرود استفاده قرار گیرند. در این پژوهش، با توجه به نرخ تولید گاز به ازای هر تن مواد زائد جامد شهری؛ چگونگی انتشار گازهای تویدی از پسماندهای دفن شده، بوسیله بسته نرم افزاری LandGEM مدل سازی شده و در نهایت میزان گاز متان تولیدی و انرژی سالیانه حاصل از آن برآورد گردیده است.
   واژگان کلیدی: پسماندهای شهری، انرژی، مدلساری، گازمتان.

کلید واژه ها: خراسان رضوى