ارزیابی نقش بنیان ها و ساختارهای جغرافیایی، طبیعی و زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید (ضرورت ها، چالشها)

     چکیده:
   انگیزه طرح ایجاد شهرهای جدید بیشتر به منظور ایجاد قطب های رشد؛ سازماندهی فضا؛ جذب سرریزهای جمعیت؛ کنترل رشد مادر شهر؛ عدم تخریب زمین های کشاورزی توسعه نواحی عقب مانده، حفظ محیط زیست شهرها ایجاد فضای مناسب برای اسکان کارگران بخش صنعت، تامین مسکن هویت و توزیع فضایی جمعیت و صنعت به کار گرفته شد. امروزه جغرافیا به یک علم کاربردی و به نفع بشریت در نظر گرفته می شود و هدف اصلی آن ارائه راه حلها و چاره جویی مفید برای بهتر استفاده کردن منابع طبیعی و نینروها و مهارتهای خلاقه انسان برای ایجاد یک وضعیت بهتر زندگی در شرایط حال و نگرش برای آینده در جهت رفع چالش های مهم بشری در ارتباط با انسان و محیط (مشکل افزایش جمعیت، رشد شهر نشینی، محیط زیست و تغییر اقلیم) می باشد یکی از موارد مهم دارای اهمیت در علم جغرافیا ایجاد ارتباط بین پیدایش شهر و توسعه آن با عواملی چون محیط های جغرافیایی، شرایط طبیعی و بنیان ها و ساختارهای جغرافیایی نظیر زمین شناسی، توپوگرافی، شیب گسل ها، نوع و کیفیت خاک، اقلیم و عوامل جوی، منابع آب، سیل، جهت جغرافیایی باد، درجه حرارت و معیارهای تاثیر گذار زیست محیطی نظیر آلاینده های هوا- آب- خاک- در مکانیابی شهرهای جدید و شکل گیری هویت آن است، موقعیت مکانی- جغرافیایی و طبیعی شهرهای جدید در شکل گیری طرح های ساختمانی، نوع فعالیت های اقتصادی- اجتماعی شهر و دستیابی شهر جدید به هدف های برنامه ریزی تاثیر بسیاری دارد.
   بدیهی است در مراحل اولیه فرایند شهر سازی در شهرهای جدید و به هنگام مکانیابی شهرها، مقوله سازماندهی اطلاعات محیطی- جغرافیایی مطرح است ولی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران به خاستگان نها در فرایند توسعه پایدار از دیدگاه برنامه ریزی محیطی توجهی نمی شود. ملاک و معیارهای مورد نظر در مکانیابی و احداث شهرهای جدید از دید توسعه پایدار (عدالت اجتماعی، کاه تخریب محیط زیست و کاهش بلایای طبیعی) باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
   در این تحقیق و مقاله، ضرورت توجه به عوامل و معیار های جغرافیایی، طبیعی و بستر جغرافیای آنها و عوامل تاثیر گذار زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید و هویت ان مرود بررسی قرار گیرد. با توجه به نقش علم GIS در جغرافیا در قرن 21 و با توجه به ناپایداری بیشتر محیطهای ایران از نظر طبیعی هنوز این عوامل در مکانیابی های شهرهای جدید در ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
   واژگان کلیدی: بنیانهای جغرافیایی، عوامل طبیعی و زیست طبیعی، ضرورتها، چالشها، توسعه پایدار، موقعیت کانی، جغرافیایی

کلید واژه ها: سایر موارد