مطالعه پترولوژی و ژئو شیمی سنگ های آذرین و دگرگونی منطقه میوه رود (آذربایجان شرقی)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده مرتضی خضری- علی اصغرکلاگری-علی عامری- مجتهدی منصور
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
منطقه میوه رود در استان آذربایجان شرقی، بخشی از کمر بند فلز زایی ایران را تشکیل می دهد. قدیمی ترین تشکیلات منطقه، تناوبی از ماسه سنگ، سیلتستون، مارن و آهک به سن کرتاسه بالایی- پالئوسن است که در طول فاز پیرنه چین خورده و مورد هجوم توده های نفوذی نیمه عمیق قرار گرفته اند. بر اساس مطالعات انجام شده، سنگ شناسی نفوذی ها گرانو دیوریت، میکرو کوارتز دیوریت و میکرو دیوریت از سری کالک آلکالن تعیین شده است. همچنین شواهدی از رخداد فرایند های مختلف مانند اختلاط ماگمایی، هضم سنگ های خارجی، تغییرات فشار، و ... در روند تحول ماگمایی منطقه قابل مشاهده است. توالی سنگ های رسوبی منطقه با تحمل دگرگونی همبری و دگر سانی گرمابی ناشی از جایگیری توده نفوذی به توالی هایی از هورنفلس های نواری و کالک سیلیکات هورنفلس تبدیل شده اند.

کلید واژه ها: سایر موارد