اندازه گیری خواص فیزیکی و شیمیایی آب در رودخانه چالوس

چکیده:
   در این تحقیق برای اندازه گیری خواص فیزیکی و شیمیایی آب در رودخانه چالوس بر اساس استانداردهای بین المللی و با آگاهی قبلی از موقعیت زمین شناسی و تجمع فلزات در 6 ایستگاه عملیات نمونه برداری در سطح رودخانه انجام شده است برای تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی نظیر اکسیژن محلول هدایت الکتریکی، باقی مانده تبخیر؛ کل مواد جامد اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، اکسییژن مورد نیاز بیوشیمایی سختی کدورت شوری، نوترینتها، فسفات و PH به روش استاندارد آزمایشات مربوطه مصارف شرب دارای شرایط لازم نبوده ولی به دلیل تلاطم و سرعت شدید آب و قدرت اکسیژن گیری بالا از شرایط خود پالایی مطلوبی جهت تجزیه و تحلیل بار آلودگی تحمیل شده که از طرق مختلف در طول مسیر به آن وارد می شود برخوردار می باشد.
   کلمات کلیدی: خواص فیزیکی و شیمیایی، رودخانه چالوس، نمونه برداری، خود پالایی

کلید واژه ها: تهران