بررسی پارامترهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد هفت چشمه در جنوب کوهدشت

     چکیده:
   ساختگاه سد هفت چشمه در فاصله 14 کیلومتری جنوب شهرستان کوهدشت واقع شده که دارای عرض شمالی 39، 36، 47 و طول شرقی 44، 24، 33 می باشد.
   به منظور ارزیابی ویژگی های زمین شناسی و ژئوتکنیکی توده سنگهای این ساختگاه بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی گسترده ای انجام گرفته است.
   به طور کلی مصالح در برگیرنده این ساختگاه شامل شیل- آهک و رسوبات عهد حاضر است در آغاز این بررسی ها عملیات ژئوفیزیک صحرایی شامل روشهای ژئوالکتریک، لرزه ای مغزه گیری، ... به منظور تعیین ضخامت لایه ها، عمق سنگ بستر، خواص مکانیک و هیدرولیکی توده های سنگی در بر گیرنده منطقه مورد مطالعه انجام گردیده است.
   بر اساس آزمونهای آزمایشگاهی، مقاومت فشاری میانگین آنها mpa ضریب پواسون، سرعت امواج p, s بدست آمده و توده سنگ با استفاده از طبقه بندی ژئومکانیک (RMR) طبقه بندی شده و کلاس آن بدست آمده است.
   واژگان کلیدی: هفت چشمه، ژئوتکنیک، ژئومکانیک، سنجش.

کلید واژه ها: لرستان