بررسی تغییرات ناحیه ساحلی کیاشهر- دستک (جنوب غربی دریای خزر) در بازه زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۷۲ با استفاده از داده های GIS

     چکیده:
   در این پژوهش با استفاده از عکس های هوایی در بازه 26 سال (1346- 1372)، تغییرات ناحیه ساحلی حاصل از عوامل زمین شناختی و هیدرودینامیکی همچون نوسانات تراز دریا در منطقه کیاهشر- دستک در محیط gis با استفاده از نرم افزار iiwise و در نظر گرفتن شواهد صحرایی و مطالعات دانه سنجی مشخص گردید. نتایج حاصله به صورت نقشه های فرسایش و روسوبگذاری در این بازه زمانی ارائه شده اند. مقایسه خط ساحلی نشانگر سواحل پسرونده (مناطق تحت روسوبگذاری) در بخش هایی که رودخانه ها به دریا می ریزند و ساحل پیشرونده (ساحل فرسایش یافته و یا غرق شده) در بخش های شرقی دلتای سفیدرود، حصوصات در بخشهای شمالی دستک می باشد. مطالعات gis و پیمایشهای میدانی نشان می دهند که سوحل پیشرونده ممکن است حاصل تغییر موقعیت منطقه شکست امواج به طرف ساحل در اثر بالا آمدن تراز دریا بوده باشد. از طرفی رسوبات فرسایش یافته در تله های توپوگرافیکی همچون تالابها و سدهای رسوبی مغروق نهشته شده اند. تغییرات قابل ملاحظه ای در رخساره های پهنه ساحلی این منطقه نیز در این بازه زمانی دیده می شود که مهم ترین آنها تغییر مسیر رودخانه سفید روز و جابجایی در محل دلتا و خطوط ساحل می باشد.
   واژگان کلیدی: عکس هوایی، gis، فرسایش.

کلید واژه ها: گیلان