بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی ساختگاه سد ارداک

چکیده:
   ساختگاه سد ارداک در حدود 70 کیلومتری شمال غربی شهر مشهد، در طول جغرافیایی 24 و 29 و عرض جغرافیایی 46 و 36 بر روی رودخانه ارداک که یکی از سرشاخه های فرعی کشف رود است در نظر گرفته شده است تنگه محل سد دریال جنوبی تاقدیس میانمرغ و مخزن سد در نزدیکی هسته و دمامغه تاقدیس میانمرغ قرار داده محور تاقدیس از بخش های انتهایی مخزن با امتداد تقریبا شرقی- غربی می گذرد. بر اساس مطالعات انجام شده محدوده محل طرح در حوضه رسوبی کپه داغ قرار دارد. از جمله سازندهایی که در محدوده طرح گسترش دارند می توان به سازندهای چمن بید و مزدوران اشاره نود در مخزن سد سازندهای چمن بید شامل مارنهای لامینه و مارنهای آهکی لایه نازک تیره رنگ و در محور سد نیز رسوبات سازند مزدوران با تناوب مارن آهکی و آهک گسترش دارند از نظر زمین ساختی نیز تعدادی گسل و چند سیستم درزه خصوصیات ژئومکانیکی ساختگاه سد را تحت تاثیر قرار داده اند در این مقاله علاوه بر بررسیهای زمین شناسی و زمین ساخت محل سد، خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ ساختگاه سد نیز بررسی شده است نتایج حاصل نشان می دهد که ارتباط تقریبا خوبی میان پارامتر های فیزیکی و مکانیکی وجود دارد.
   واژگان کلیدی: زمین شناسی، ژئوتکنیکی، زمین ساخت، ژئومورفولوژی، ساختگاه سد ارداک

کلید واژه ها: خراسان رضوى