بررسی رابطه وجود معدن سرب منطقه قنات مروان شهرستان بافت با غلظت سرب خون بزهای آن منطقه.

چکیده:
   احتمال افزایش سرب خون در دامهایی که در مناطق معدنی چرا می کنند می تواند به عنوان یک مشکل مطرح باشد چرای طولانی مدت دامها در این مناطق علاوه بر معضلاتی که برای جمعیت دامی منطقه بدنبال دارد سبب دفع سرب از طریق فرآورده های دامی شده و سلامت جمعیت انسانی را به مخاطره می اندازد تا کنون در این رابطه مطالعه مستقلی انجام نشده است و منابع آلودگی با سرب ظروف روغن های صنعتی و با طری های حاوی سرب دور انداخته شده؛ رنگهایی که حاوی سب هستند گریس و فیلترهای روغن ماشین و پسابهای صنعتی ذکر شده است هدف از این تحقیق تعیین میزان سرب خون بزهای منطقه معدنی قنات مروان و منطقه غیر معدنی دشتاب شهرستان بافت و مقایسه آنها با هم در مهر ماه 1384 بود.
   روش تحقیق: در این تحقیق همگروهی (cohort) جامعه مورد بررسی در گروه مورد تمامی بزهای منطقه معدنی قنات مروان و در گروه شاهد تمامی بزهای منطقه غیر معدنی دشتاب انتخاب شدند به شرط آنکه هردو گروه حداقل شش ماه در همان منطقه چرا کرده باشند تعداد نمونه ها در هر گروه 30 نمونه و روش نمونه گیری مبتنی بر هدف صورت گرفت غلظت سرب موجود در خون نمونه های اخذ شده توسط آزمایش جذب اتمی بر اساس PPM انجام شد و بر اساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت سرب خون گروه شاهد 569/4 ppm در مقایسه با مقدار سرب خون گروه مورد 940/5 ppm اختلاف معنی داری را نشان می دهد در این پژوهش دام هایی که در منطقه دارای معدن سب چرا می کنند میزان سرب خون بالایی دارند با توجه به اینکه علائم بالینی خاصی ناشی از افزایش سرب خون در بز گزارش نشده است این معضل نهفته خطرات بهداشت جبران ناپذیری را در رابطه با جمعیت انسانی آن مناطق بدنبال خواهد داشت که می تواند زمینه ساز تحقیقات آینده باشد.
   واژگان کلیدی: معدن قنات مروان، آلودگی سرب، خون بز.

کلید واژه ها: کرمانشاه