بررسی عملکرد تزریق به منظور آبندی پی سنگی سد مخزنی خیرآباد نیک شهر با نگرش ویژه به زمین شناسی ساختمانی منطقه

چکیده:
   تزریق امروزه یک از مهمترین تکنیکهای بهسازی و آبندی در بسیاری از پی های خاکی و سنگی مصوب می شود تعدادی از اهداف تزریق عبارتند از:
   1- کاهش نشت آب از زیر فنداسیون سدهای بتونی و زنی به وسیله پرده آبند.
   2- مقاوم سازی فنداسیون های سنگی ضعیف، (تزریق تحکیمی)
   3- کمک به پایداری سقف و دیوارهای تونل یا معدن به وسیله گمانه های تزریقی که در اطراف یک فضای زیر زمینی مثل مترو حفاری می شوند.
   4- جلوگیری از فرو رفتن شمع به داخل زمین.
   5- پر کردن فضاهایی که قابل بتون شدن نیست بنابراین بتون به داخل تونل پمپ و یک استر در سقف تونل ایجاد خواهد کرد و سپس گمان هایی در اطراف تونل حفاری و فضاهای خالی آن قبل از شکستن، تزریق می شود (تزریق کنتاکتی).
   6- پر کردن درزهایی که بین بلوک های بزرگ بتونی ایجاد می شود (درزه های انقباضی)
   7- ترمیم نشست و یا جکینگ کردن ساختمان در این روش یک دو غاب ماسه ای با اسلامپ بالا با فشار خیلی زیاد به صورت لنزهای حرمی تزریق می شود.
   8- ساخت بتون در زیر آب مواد درشت دانه شده در محل سازه قرار می گیرد و سپس دوغاب ماسه و سیمان به داخل آنها تزریق می شود این روش برای ساخت بتون های غیر قابل انقباض مثل بتون های ساخته شده در زیر سطح آب زیر زمینی کاربرد دارد.
   9- پر کردن معادن متروک موقعی که دسترسی به داخل معدن خطرناک باشد پیرو مطالعات ژئوتکنیکی و برای بدست آوردن ویژگیهای هیدروژئولوژیکی در پی سد خیر آباد جمعا 240 متر حفاری به روش دورانی در گمانه اکتشافی حفر گردید از این تعداد 4 گمانه به شماره های N1 N2 N5 به ترتیب با ژرفای 42، 40، 31، و 50 متر در بستر رودخانه و دوگمانه دیگر به شماره های N3N4 در جناحین سد حفر گردید. برای تعیین شاخص های آبگذری لایه های زیر سطحی اعم از قشر آبرفتی توده سنگ پی K در رابطه با شرایط آبندی محل سد و رفتار هیدرولیکی پی سد خیرآباد تعداد 28 آزمون تراوایی یا لوژن در سنگ پی و 31 مورد ازمون تراایی خاک یا لوفران در قشر آبرفتی انجام شد پس از بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی پی سنگی سد از قبیل مقاومت فشاری شاخص کیفی سنگ، کیفیت سطوح درزه ها، فاصله داری درزه، ارتباط درزه ها با آب زیر زمینی و برآورد کلاس سنگ، طراحی پرده آبند سد انجام گرفت.
   واژگان کلیدی: تزریق، سد مخزنی، خیرآباد نیک شهر، مقاوم سازی.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان