بررسی عوامل آلاینده رودخانه گرگان رود

چکیده:
   مساحت حوزه رودخانه گرگان رود 1019700 هکتار است که 41 % آنرا مناطق جنگلی و 20% مراتع و 39% انرا اراضی زراعی تشکیل می دهد که همه ساله انواع محصولات زراعی در آن کشت و برداشت می شود و یکی از مناطق بسیار مهم مصرف انواع سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیماییی می باشد رودخانه گرگان رود با طول حدود سیصد کیلومتر با طول جغرافیایی 2 54 تا 22 56.
   به عرض جغرافیای 22 36 تا 47 37 در استان گلستان واقع شده است و از ارتفاعات گل داغ سرچشمه گرفته و به دریای خزر می ریزد به منظور بررسی عوامل آلاینده این رودخانه و تحقیق در تجزیه پذیری و یا عدم تجزیه پذیری بیولوژیک آنها تعداد 6 ایستگاه در محلهای اتصال رودهای ازو چشمه، حاجی قوشان، اوغان و قره سو به گرگان رود تعیین و پارمترهای فیزیک و شیمیای نظیر درجه حرارت TSS, EC, CID, BOD, DO ماهانه و به مدت یک سال اندازه گیری و ازمایش شد نتایج آزمایشات TSS, EC تاکید بر آن دارد که ریزش باران های شدید در زمانهای کوتاه و تخریب پوشش گیاهی در بسیاری از مناطق باعث شستشوی زیاد خاکهای منطقه و افزایش گل آلودگی آب در دوره های خاصی از سال شده است. به دلیل انکه میکروارگانیسم ها از میان مواد آلی قادر به تجزیه قندها و چربیها بوده و هیدروکربنها و سموم و علف کش ها برای آنها قابل جذب نیستند همواره مقدار COD بیشتر از BOD نشان می دهد با مطالعه BOD حتی در ماه های بحرانی متوجه می شویم که رودخانه تقریبا مشکلی از نظر الاینده های تجزیه پذیر ندارد و میزان آن با BOD تعریف شده و مجاز برای منطقه اختلاف چندانی نشان نمی دهد، اما دیده می شود که منحنی COD از BOD تبعیت نکرده و ماکسیمم و مینیمم مقدار این دو عامل در ایستگاه هایی متفاوت از یکدیگر مشاهده می شود همچنین در منحنی COD در اغلب ایستگاه ها خصوصا در ایستگاه دوم یعنی در مکان ورودی اصلی فاضلاب های کشاورزی مقادیر بالاتر از حد مجاز دیده می شود این در حالی است که در همین ایستگاه مشکلی از نظر میزان اکسیژن لازم جهت تجزیه باکتریها وجود ندارد و در نتیجه آلاینده های قابل تجزیه باکتریها این بخش را دچار بحران نکردند پس با توجه به بحرانی بودن اکسیژن مورد نیاز شیمایی به ویژه در محل ورود پس آبهای کشاورزی می توان چنین استنباط کرد که بر خلاف ممنوعیت های اعلام شده جهت استفاده از علف کشهای غیر قابل تجزیه بیولوژیک در این مناطق همچنان به طور گسترده ای از سموم خطرناکی (چون DDT) استفاده می شود.
   واژگان کلیدی: گرگان رود، آلاینده، استان گلستان، سموم کشاورزی

کلید واژه ها: گلستان