بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تیرگان در شمال غرب- شمال شرق حوضه کپه داغ

     چکیده:
   حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران واقع گردیده که رسوب گذاری در آن و طول ژورسیک تا ترشیاری ادامه داشته است نواحی مورد مطالعه در شمال غرب این حوضه سازند تیرگان به سن بارمین- آبسین عمدتا از سنگ آهکهای ضخیم لایه تا توده های الیتی زیستی تخریبی تشکیل شده که به فرم هم شیب بر روی شوریچه نئوکومین و در زیر سرچشمه قرار می گیرد ضخامت تیرگان در برش الگو (دره تیرگان) به 780 متر برسد به علت لیتولوژی کربناته این سازند در برخی مناطق تشکیل چشمه های کارستی را می دهد که با توجه به خصوصیات آن عاملی در تامین آب شرب و کشاورزی مناطق واجد این چشمه ها است جهت تعیین محیط رسوبی سازند تیرگان دو مقطع چینه شناسی آن یکی واقع در جاده کلات به ضخامت 72 متر و دیگری واقع در جاده فرعی چناران به ضخامت 83 متر مطالعه گردید از این مقاطع حدود 85 نمونه برداشت شد که از آنها 70 مقاطع نازک تهیه و مورد بررسی قرار گرفت مطالعات ازمایشگاهی منجر به شناسایی 11 میکروفاسیس کربناته گردید که در محیطهای درایی باز- سدی- لاگون و جزومدی قرار گرفته اند از شمال شرق به سمت شمال غرب به تدریج در توالی چینه شناسی هر مقطع میکرو فاسیس قاره ای مردابی به میکروفاسیس دریایی- مردابی تبدیل می گردد این امر معرف پیشروی دریا در انی مناطق می باشد مدل رسوبی نوع رمپ کربناته تشخیص داده شد.
   واژگان کلیدی: کپه داغ، محیط رسوبی، لیتولوژِی

کلید واژه ها: خراسان شمالى