بررسی و کاربرد محیط رسوبی و رسوب شناسی واحدهای کرتاسه در منطقه جنوب شرقی گلپایگان

چکیده:
   در این مطالعه رخساره ها و محیط رسوبی و کاربرد سنگ های کرتاسه در فاصله 35 کیلومتری جنوب شرق گلپایگان قرارا گرفته است که با داشتن 811 متر ضخامت در برداردنه شیل های مارنی شیل سنگ آهک مارنی ماسه سنگهای تیره رنگ، سنگ آهک اربیتولین دار و شیل آهکی به سن کرتاسه پیشین (آلبین) در زیر و سنگ آهک های تیره رنگ و آهک های مارنی به سن کر تا سه پسین در بالا می باشند بر اساس بررسی هیا صحرایی و میکروسوپی در برش یاد شده هفت رخساره کربناته و دو رخساره آواری به شرح زیر تفکیک شده اند.
   دسته رخساره ای دریای بازدارای رخساره (مادستون بیوکلستی) است دسته رخساره ای زیر حد جزرو پهنه جزر و مد دارای رخساره های 2 (وکستون بیوکلستی) و 3 کلستون پلوئدی)، 4 پکستون بیوکلستی، 5 (پکستون پلوئیدی)، 6 (پکستون اینتراکلستی) و 7 (مادستون) می باشد، در بعضی حالات نظیر رخساره های 8 (گل سنگ) و 9 (ماسه سنگ) به شرایط تخریبی اشاره دارند که پیوند زایشی مستقیمی به دوره های زمین ساختی فعال دارند در حالی که در شرایط عادی رخساره های 4، 5 و 6 نشانگر یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ با شیب تقریبا یکنواخت (HOMOCLINAL RAMP) می باشند.
   واژگان کلیدی: محیط رسوبی، کرتاسه، گلپایگان

کلید واژه ها: اصفهان