بلایای طبیعی و اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی سیلایهای شهر کرمان)

     چکیده:
   بلایای طبیعی اصولا تغییری است در شرایط محیطی که سبب گسسته شدن روند زندگی طبیعی مردم و قرار گرفتن انها در معرض عناصر مضر و خطرناکی محیط می شود و به بیان دیگر عملی از طبیعت است با چنان شدتی که وضعی فاجعه انگیزی ایجاد و در این وضع شیرازه زندگی روزمره ناگهان گسیخته شود و مردم دچار رنج و درماندگی شده و در نتیجه به غذا پوشاک سرپناه مراقبتهای پزشکی و پرستاری و سایر ضروریات زندگی و به محافظت در مقابل عوامل و شرایط نامساعد محیط محتاج گردند یکی از این بلایا طبیعی سیلابهای شهری است که اغلب در اثر بارندگی شدید آب شدن برف و یا طغیان رودخانه ها جاری می شود. علی رغم اینکه برخی از سیلابهای غیر قابل پیش بینی در اثر بارانهای سیل آسای غیر طبیعی روی زمین لخت، خیس و یا یخ زده جاری می شوند. اما در بسیاری موارد می توان با استناد بر آمار بلند مدت و محاسبه دوره بازگشت با احتمال وقوع های مختلف و با تکیه بر الگوهای سینوپتیک، پیش بینی و سپس در جهت کاهش خسارات ناشی از آنها تلاش کرد در این پژوهش با استناد به اطلاعات میزان بارش سالانه و حداکثر بارش 24 ساعه دوره 40 ساله (2000-1961) کرمان با استفاده از نرم افزارهای SMADA. SPSS. EXCEL ضمن محاسبه ضریب شدت بارش، احتمال وقوع بارشهای سیل آسا با دوره بازگشت 2، 3 ، 5، 10، 25، 50، 100، 200 ساله کرمان محاسبه و مشخص گردید؛ متوسط بارش در دوره آماری 2/145 میلیمتر حداکثر بارش 6/263 میلیمتر مربوط به سال 1974 حداکثر بارش 24 ساعته 60 میلیمتر مربوط به اس 1974 با نسبت ضریب شدت بارش 23% می باشد.
   واژگان کلیدی: بالایای طبیعی، زیست محیطی، سیلابهای شهری

کلید واژه ها: کرمان