پترولوژی و خاصیت پرتوزایی گرانیتوئیدهای اورانیم دار ساغند

     چکیده:
   منطقه ساغند که نام آن از بزرگترین آبادی نزدیک به آن گرفته شده، در شرق آبادی ساغند و در شمال معدن چادرملو واقع شده است پدیده های ماگمایی و تکتونیکی در حد وسیعی منطقه را دچار تغییر نموده اند.
   واحدهای سنگ شناسی متفاوتی از قبیل گرانیت، گرانودیوریت، گرانیت گنایس، سری های متاسوماتیکی و لایه های رسوبی در این منطقه قرار دارند و برخی از این واحدها به عنوان میزبان کانه های معدنی در منطقه قلمداد می شوند کانی زایی U, TH, Fe و REE در این ناحیه مورد بررسی و اکتشاف قرار گرفته است.
   در این جستار پژوهشی تلاش می گردد تا ضمن آشنایی با پترولوژی گرانیتوئیدهای منطقه، پدیده پرتوزایی آنها در ارتباط با اورانیم و توریم مورد بررسی قرار گیرد با توحه به اینکه انرژی هسته ای امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در منطقه ساغند نیز یکی از بزرگترین بخشهای سازمان انرژی اتمی فعال می باشد، شناخت لیتولوژیکی و پترولوژیکی واحدهای سنگ شناسی منطقه ساغند ارتباط مواد پرتوزا و پترولوژی سنگ های منطقه را اشکار می نماید در این راستا از نتایج مطالعات ژئوفیزیکی و ژئومغناطیسی منطقه نیز بهره خواهیم برد.
   واژگان کلیدی: پترولوژی، ساغند، مواد پرتوزا، گرانیتوئید

کلید واژه ها: یزد