پدیده رسوب آسفالتین و تاثیر شرایط زمین شناسی بر روی خصوصیات آن

چکیده:
   در حین فرایندهای عملیاتی مختلف نظیر استخراج و بهره برداری، ذخیره نفت خام در مخازن سطحی، خطوط انتقال نفت خام و مواد سنگین هیدروکربوری، رسوبات مختلفی از جمله آسفالتین تشکلیل می گردد. آسفالتین در واقع اجزا سیاه و جامد نفت خام است که دردی سولفید کربن محلول ولی در نفت های پارافینی نامحلول است. این ترکیب از هیدروکربنهای چند حلقه ای و پلیمری بزرگ دارای بار الکتریکی منفی و به صورت کلوئیدی تشکیل شده که توسط مولکولهای مالتین احاطه شده است مالتین باعث تعلیق آسفالتین در نفت می گردد منجر به تشکیل و رسوب آنها خواهد شد که پیامدهای بعدی را به دنبال دارد.
   به عبارتی تغییر پارامترهای فیزیکی فشار، دما و حجم و تغییر نسبت اجزا متشکله نفت (در اثر تولید نفت، تزریق گاز به صورت امتزاجی و یا دیگر انواع تزریق ها) سبب خارج شدن سیستم کلوئیدی نفت از حالت تعادل رسوبگذاری آسفالتین می گردد. معضل اسفالتین یکی از مواردی است که تا کنون بطور جدی حل نشده است. در حال حاضر بعضی میادین نفتی مشکل تولید آسفالت را دارند بطوریکه خطوط لوله جریانی که توسط رسوبات آسفالتی مسدود می گردد، باعث کاهش و یا قطع جریان می گردند. تمیز سازی این خطوط خود متحمل هزینه گزافی است.
   از انجا که نفت ها در شرایط زمین شناسی و ژئوشیمایی مختلفی زدایش یافته اند لذا تفاوتهای زیادی در خصوصیات اجزا متشکله نفت ها و به تبع ان شرایط پایداری آنها وجود دارد. این مقاله به بررسی شرایط ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی بر روی تشکیل اسفالتین و میزان تعلیق آن پرداخته است.
   واژگان کلیدی: آسفالتین، نفت، شرایط زمین شناسی

کلید واژه ها: سایر موارد