روابط پاراژنتیکی دگرگونی همبری آهک های حسن آباد؛ غرب استان یزد

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد ولی ولی زاده- محمد علی مکی زاده- بهروز دهقان منشادی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
نفوذ استوک دیوریتی حسن آباد، به سن نئوژن به درون آهک های ناخالص سازند تفت (کرتاسه زیرین)، سنگ های آهکی را دگرگون کرده است. نقشه برداری زونه ای هاله دگرگونی نشان دهنده وجود چهار زون مختلف است که از توده نفوذی به سمت سنگ های میزبان به ترتیب عبارتند از: ولاستونیت+ کلسیت+ دیوپسید، ولاستونیت+ کلسیت+ گارنت+ وزوویانیت+ دیوپسید، وزوویانیت+ گلسیت+ گارنت+ ترمولیت، کلسیت+ گارنت+ کلریت+ اپیدوت، بررسی ها نشان می دهد نزدیک ترین زون به توده نفوذی از طریق واکنش های کربن زدایی، در محدوده دمایی نزدیک به 620 درجه و در حضور سیال های غنی از H2O (احتمالاٌ با منشاء ماگمایی) تشکیل شده است. زون های بعدی در دماهای پایین تر و در شرایط تخمینی 0.03>Xco2 و حضور سیال های غنی از H2O بوجود آمده اند. ادامه این مجموعه را پوششی از تراورتن های عهد حاضر از نظر پنهان می کند.

کلید واژه ها: یزد