پهنه بندی مارنهای استان اذربایجان شرقی با استفاده از gis

     چکیده:
   با توجه به گسترش قابل ملاحظه واحدهای مارنی در قلمروی حوزه های ابخیز استان آذربایجان شرقی از یک سو و استعداد وقوع انواع ناهنجاری های طبیعی، از جمله فرسایش خاک، انواع رخساره های فرسایش (شیاری- گالی) و رسوب زایی بالا از سوی دیگر شناخت جامع مارنها از دیدگاه مکانیکی کانی شناسی و شیماییی که در نهایت ما را به شاخص های فرسایش پذیری مارنها رهنمون می کند. امری لازم و ضروی است. منطقه اجرای این طرح کل استان را با متوسط بارندگی 300 میلی لیتر و دمای 6 تا 5/16 سانتی گراد شامل می بشود برای دستیابی به ان مهم ابتدا نقشه های زمین شناسی استان در مقایس 250000/1 در محیط gis و با استفاده از نرم افزار IL WIS رقومی گردیدند سپس پهنه های مارنی استان از نقشه رقومی زمین شناسی استخراج گردید پس از ان بازدیدهای صحرایی به منظور تعیین پهنه های مارونی و طبقه بندی اولیه مارن ها به مارن های کلسیتی گچی و نمکی انجام می گیرد آنالیز خصوصیات فیزیک و شیمایی و مکانیک مارنها تعیین کننده نهایی در این تقسیم بندی هستند که در این راستا 22 نمونه آزمایشگاهی آنالیز گردیدند پس از آن نقشه اقلیم استان در مقیاس 250000/1 و با استفاده از روش دو ماراتن در سه کلاس تهیه شد همچنین نقشه شیب استان در 5 کلاسی تهیه گردید و در نهایت با قطع دادن این نقشه ها نقشه نهایی پهنه بندی مارون های استان تهیه شده است.
   واژگان کلیدی: مرن، gis، اذربایجان شرقی، حوزه آبخیز

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى