پی جویی ذخایر معدنی فلزی در زون رزن (استان همدان) با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER و تلفیق لایه های اطلاعاتی در محیط GIS

چکیده:
   منطقه مورد مطالعه در استان همدان و در پشت 100000/1 اوج واقع شده است. این منطقه دارای پتانسیل کانی زایی مناسبی بوده و اندیس های فلزی در منطقه مشاهده می شوند به طوری که بعضی از توده ها، جنبه اقتصادی قابل توجهی نیز دارند. هدف از این تحقیق شناسایی نواحی پتانسیل دار ذخایر معدنی منطقه رزن با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای و تلفیق لایه های اطلاعاتی در قالب GIS می باشد. برای انجام این تحقیق اطلاعات ماهواره ای ASTER منطقه مورد نظر تهیه و پس از انجام عملیات پیش پردازش تصاویر ماهواره ای و با اعمال روشهای DPCA- DBR- FILTERING و ترکیب های رنگی مجازی متنوع، فاکتورهای کنترل کننده کانی زایی تفکیک و نهایتا با تلفیق اطلاعات بدست آمده به روش فازی، در GIS مناطق پتانسیل دار معدنی در محدوده مورد مطالعه با سه اولویت مشمخص گردید. در طی این تحقیق چند منطقه به عنوان مناطق با اولویت اکتشافی بالا در زون رزن معرفی گردیدند. نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی و عملیات صحرایی نشان دهنده دقتی برابر 87 % برای نتایج بدست امده می باشد. این تحقیق همچنین بیانگر کارایی داده های ماهوراه ای ASTER جهت انجام مطالعات اکتشافی و زمین شناختی است.
   واژگان کلیدی: ASTER- GIS- DBR- DPCA- FILTERING

کلید واژه ها: همدان