تاثیر ابیاری با پسابهای شهری و صنعتی بر سمیت برخی سبزیجات جنوب تهران

چکیده:
   بدلیل کمبود آب از فاضلاب های شهری و صنعتی بخشهای محتلف تهران جهت ابیای زمینهای کشاورزی استفاده می شود. نتیجه استفاده از این پسابها و لجن انها، تجمع فلزات سنگین در خاکهای این منطقه می باشد که باعث تجمع این فلزات در سبزیجات این منطقه نیز می گردد و در نتیجه مخاطراتی برای ساکنین منطقه بهمراه خواهند داشت. در تحقیق حاضر از چهار نوع سبزی تحت کشت در زمینهای جنوب تهران طی سالهای 1378 تا 1379 نمونه برداری شدند و در انها فلزات سنگین کرم، کادمیوم و سرب اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مقادیر برخی فلزات سنگین در گیاهان بیش از حد مجاز است بنابراین باید به مخاطرات زیست محیطی آبیاری اراضی جنوب تهران با فاضلابهای شهری و بویژه صنعتی توجه داشت و در صورتیکه نیاز به استفاده از انها باشد حتما تصفیه ای بر اساس استاندارهای مصارف آبیاری قبلا صورت گیرد.
   واژگان کلیدی: فلزات سنگین، کرم، کادمیوم و سرب، فاضلابهای شهری

کلید واژه ها: تهران