تاثیر پلیمر BT۵۳ بر کنترل فرسایش و حفاظت مارن ها

چکیده:
   در مارن ها مهمترین عامل در کاهش هدر رفت خاک و جلوگیری از فرسایش، تثبیت خاک و به طبع ان استقرار پوشش گیاهی است رشد و نمود گیاهان در خاکهای فرسایش پذیر با دو مشکل اساسی روبروست، اولین و مهمترین مشکل مربوط به مراحل اولیه رشد و استقرار گیاهان یا پایدار شدن ریشه در خاک است. در این حالت بدلیل فرسایش زیاد و نبود رطوبت کافی، استقرار ریشه گیاه با مشکل مواجه شده و حساسیت دوران اولیه رشد، مزید بر علت مذکور خواهد شد. مسئله دیگر وجود دوره های خشکی نسبی و مطلق در اکثر نقاطی است که مارن ها وجود داشته یا شرایط خشک و نیمه خشک در کشور حاکم است.
   در این شرایط نیز رشد و نمو و استقرار گیاهان با مشکل دیگری روبروست. بنابراین در صورت وجود عاملی در خاک برای کاهش هدر رفت خاک و ذخیره رطوبت کمک زیادی به استقرار گیاهان خواهد شد. پلیمر BT53 با افزایش نگهداری بسیار بالای اب در خاک و همچنین قدرت چسبندگی بسیار زیاد ذرات خاک سطحی SURFACE SOIL، کمک زیادی به بافزایش درصد کیسه ایی و استقرار گیاهان و بخصوص رشد و نمو بهتر انها در مراحل اولیه می شود. برای بررسی تاثیر پلیمرهای خانواده حفاظت خاک، تاثیر پلیمر BT53 بر حفاظت خاکهای مارنی در شش تیمار و سه تکرار و سه شیب با کاشت و بدون کاشت گیاه ارزیابی شد.
   در طی سه سال آزمایش در کرتهای استاندارد به این نتیجه رسیده که تیمار a2 b0 که در هر متر مربع 4 گرم پلیمر داشته کمترین مقدار رسوب در آن اندازه گیری شد و در سطح یک درصد با شاهد اختلاف معنی داری داشته است. بعد از تیمار مذکور تیمار a2 b0 که 2 گرم پلیمر در متر مربع داشته نیز رسوب کمتری در جمع کننده ها اندازه گیری شد. در نهایت پس از بررسی مقدار رسوب روانابهای حاصل از کرتهای مختلف آزمایش به این نتیجه رسیده که می توان با روش مذکور از ریزش ها و فرسایش های توده ای و هدر رفت شدید در مارن ها تا حدود زیادی جلوگیری کرد.
   واژگان کلیدی: مارن، پلیمر، کرت

کلید واژه ها: سایر موارد