تاثیر سیلاب و پیامدهای ژئومرفولوژی ناشی از آن در مراقبت و نگهداری از شبکه حمل و نقل ریلی و زمینی مطالعه موردی: (حوضه ابخیز سمنان- سرخه)

چکیده:
   حمل و نقل ریلی و زمینی یکی از بخشهای مهم زیر بنایی در اقتصاد هر کشور و منطقه می باشد که به صورت مختلف به شرایط ژئومرفولوژی و زمین شناسی مسیر بستگی دارد، در صورت اگاهی از این عوامل می توان کمک های ارزنده ای به ایمنی حمل و نقل زمینی نمود. همچنین خسارات ناشی از ان را کاهش داد. در میان پدیده های ژئومرفولوژی تاثیر سیلاب و پیامدهای ان بویژه نقش ان در تخزیب زیر بنایی جاده و راه اهن در مناطق خشک و نیمه خشک بارزتر است این تحقیق بنا دارد در راستای نگرش ژئومرفولوژی به تاثیر سیلاب و پیامدهای ناشی از ان بویژه فرسایش در منطقه حوضه ابخیز سمنان- سرخه در طول جغرافیایی 53 تا 53 30 شمالی و عرض جغرافیایی 35 25 یا 35 45 در حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران که جزء مناطق خشک است، بپردازد و بطور کلی که از نتایج این تحقیق بتوان جهت مراقبت و نگهداری راه آهن و جاده عبوری تهران- مشهد که در قسمتی از مسیر خود از قسمتهای پایاب حوضه مذکور می گذرد استفاده کرد. استقرار راه آهن و جاده با توجه به قدمت و اهمیت شریانی ان در احد ژئومرفولوژی مذکور که از ثبات مرفودینامیک نسبی نیز برخوردار نیست، لزوم مطالعات ژئومرفولوژیکی را ضروری می نماید به طوری که عدم توجه به ان ممکن است اثرات سویی را به بار آورد که کاهش ضریب ایمنی و کاهش حمل نقل مردم کالاها و همچنین تخریب واحدهای طبیعی از جمله انهاست. لذا بسیاری از مسائل تایمن کننده جاده و ریل و طرح ریزی برای ایجاد زهکش ها و شناخت ماطق بحرانی و ارائه راه حلهای پیشنهادی برای جلوگیری از بروز فرسایش و سیلاب از اهداف این مقاله خوهد بود که جهت تحقق ان در مرحله اول عکسهای هوایی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن جمع آوری اطلاعات و بستن حوضه های آبریز منطقه معرف از روی نقشه توپوگرافی این واحدها در عملیات صحرایی و میدانی مورد بازدید واقع شده و تطبیق عوارض و نتیجه گیری جهت ارزیابی نیز ارائه خواهد شد.
   واژگان کلیدی: حمل و نقل زمینی، (حوضه ابخیز سمنان- سرخه)، فرسایش، سیلاب، ژئومورفولوژی

کلید واژه ها: سمنان