تجزیه و تحلیل سیستمی الودگی ابهای ساحلی شهر بندرعباس با استفاده از سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

چکیده:
   امروزه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی نقش بسزایی در مطالعات زیست محیطی دارد و به عنوان اهرمی قوی در مدیریت پیشگیری و کنترل وقایع مخرب زیست محیطی محسوب می شود.
   این مطالعه به منظور بررسی و تعیین شعاع اثر مواد الوده کننده وارد شده به آبهای ساحلی شهر بندرعباس (استان هرمزگان) به طول 18 کیلومتر (شرقی- غربی) صورت گرفت.
   در این مطالعه با انجام پیمایش ساحلی اقدام به جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری فاضلاب های شهری و صنعتی که وارد ابهای ساحلی می شوند گردید میزان فاضلاب ورودی به آبهای ساحلی در 18 ساعت شبانه روز (24-6) در طی مدت یکسال مهر 83 تا شهریور 84 معادل 15 + و - 16376 متر مکعب محاسبه شد که نشان دهنده یک تهدید زیست محیطی جدی برای جانداران و اکوسیستم منطقه می باشد در مرحله بعد از استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی محدوده شدت اثر ورود این مواد معین شد که در قسمتهای انتهای شرقی، مرکزی، انتهای غربی بیشترین شدت اثر به شعاع میانگین (10 + - 515) متر محاسبه شد تجزیه و تحلیل داده های اماری و تصاویر ماهواره ای کسب شده از مطالعات میدانی و پردازش اطلاعات با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان می دهد که با گذشت زمان گسترش آلاینده ها شکل بیضوی به خود گرفته و 85 درصد از ساحل شهر بندرعباس را آلوده نموده است و تنها بخشهای کوچکی از ساحل شهر بندر عباس را در وضعیت نسبتا متعادلی بسر می برد در پایان برنامه های مدیریتی جهت مقابله این بحران زیست محیطی ارائه شده است
   واژگان کلیدی: اطلاعات جغرافیایی الودگی، ساحل، بندرعباس

کلید واژه ها: هرمزگان