تحلیل استرو گرافیکی پایداری شیبهای سنگی در جناحین سد مخزنی سورک بروجن

چکیده:
   ساختگاه سد مخزنی سورک در مجاورت روستایی به همین نام در فاصله 25 کیلومتری شمال غرب شهر بروجن در استان چهار محال بختیاری واقع شده است در ادامه مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد و جهت تکمیل آنها بررسی تکیه گاههای سد از نظر وضعیت ناپیوستگی ها (discontinuities) و درزه های (goint) به منظور آگاهی از وضعیت پایداری شیبهای سنگی طبیعی یا به ترانشه های احداثی در آنها ضرورت و اهمیت اساسی می یابد در این مطالعه ناپیوستگی های هر تکیه گاه بصورت جداگانه مورد برداشت و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مورد تکیه گاه چپ سد با توجه به الگوی توزیع ناپیوستگی ها تفاوت لیتولوژیکی و و جود یک گسل کوچک فرعی دو محدوده جداگانه p2p1(domain) جهت برداشت و مطالعه داده ها تعیین و انتخاب گردیده است پس از برداشت کلیه اطلاعات لازم از سطح ناپیوستگی ها و سیستم درزه در هر تکیه گاه یا محدوده دسته بندی و تجزیه تحلیل کامپیوتری داده ها انجام شده و مختصات فضایی صفحات نماینده هر کدام از دسته درزه ها (setjoint) و محل تلاقی انها (intcrscction) مشخص گردید سپس با توجه به پارامترهای استریو گرافیکی موثر در ناپایداری شیبهای سنگی نظیر بردارهای قطب شیب تقاطع دسته دره های اصلی و زاویه اصطکاک داخلی سنگهای تکیه گاه عمدتا شامل سنگ اهکهای توده ای متراکم می باشند با استفاده از استریونت و روابط ریاضی مربوطه یک تحلیل کینماتیکی (kenmatic analy sis) یا استریو گرافیکی انجام شده و دسته درزه هایی که می توانند باعث ناپایداری شیبهای سنگی طبیعی یا مصنوعی گردند و نوع لغزشهای احتمالی (صفحه ای گره ای یا واژگونی) مورد شناسایی قرار گرفتند همچنین در این تحلیل بر اساس وضعیت فضایی سطح رخنمون در هر یک از تکیه گاههای حداکثر زاویه پایدار ترانشه احداثی (maximum safte slop angel of cut slop) که بدون نیاز به نگهداری پایدار خواهند بود در بازه 180 درجه فضایی از جهت شیب ترانشه (dip direction of cut slop) از جهت شیب ترانشه + - 90 تعیین شدند.
   واژگان کلیدی: سد مخزنی سورک، تحلیل استریوگرافیکی، پایداری شیب، ترانشه

کلید واژه ها: چهارمحال