تحلیل ساختاری زاگرس مرتفع در ناحیه کوهرنگ

چکیده:
   ناحیه زاگرس مرتفع که شهرستان کوهرنگ در آن جای گرفته یک کمربند رورانده و باریک می باشد که باراستای شمال غرب- جنوب شرق بین گسل معکوس اصلی زاگرس در شمال شرق زون گسل خورده زاگرس مرتفع در جنوب غرب واقع شده است بر اساس تحلیل سازوکار گسلها و لرزه زمین ساخت پیرامون شهرستان کوهرنگ در گستره ای به شعاع 100، توانمندی لرزه ای هر یک از گسل های بنیادی گسترده برآورد و نتیجه گرفته شده است که گسلهای اصلی زاگرس، اردل، کوهرنگ و زرد کوه در اطراف شهرستان کوهرنگ، مورفوتکتونیک ناحیه را تحت تاثیر خود قرار داده و در صورت فعال شدن می تواند خطر آفرین باشند.
   واژگان کلیدی: زاگرس مرتفع، شهرستان کوهرنگ، گسل اصلی زاگرس، گسل اردل

کلید واژه ها: چهارمحال