تخمین آبدهی ویژه تخلخل به حجم تقریبی اب یک لایه آبدار به کم ژئوفیزیک

چکیده:
   تخلخل خاک ابدهی ویژه و مقدار آب موجود در یک لایه ابدار سه خصوصیت مهم خاک است که در اکثر بررسی های هیدروژئولوژیکی مورد توجه قرار می شود یک روش نسبتا سریع و ارزان برای تخمین این پارامترها روش مقاومت ویژه ژئوالکتریکی از نوع سونداژ الکتریکی قائم می باشد در این روش ابتدا مقاومت الکتریکی لایه ابدار اندازه گیری می شود و سپس با توجه به وجود رابطه مستقیم بین مقاومت الکتریکی لایه ابدار و این پارامترها مقادیر آنها تخمین زده می شود.
   با استفاده از این مقادیر و نیز ضخامت و مساحت لایه ابدار که توسط روشهای ژئوالکتریکی محاسبه گردیده مقادیر حجم کل خاک مقدار اب موجود در لایه آبدار و مقدار آب قابل استحصال ان نیز برآورده می گردد. این پژوهش در سفره ابرفتی شور و واقع در جنوب غرب زاهدان که در آن مقدار متوسط تخلخل حدود 37 % مقدار متوسط ابدهی ویژه 18 % حجم کل لایه ابدار 4/7 میلیارد متر مکعب و حجم قابل استحصال 855 میلیون متر مکعب تخمین زده می شود.
   واژگان کلیدی: تخلخل آبدهی ویژه مقاومت الکتریکی، سونداژ الکتریکی قائم

کلید واژه ها: سایر موارد