توربورنادی ان بررسی اثرات الکترونی بر روی یک سیستم ذخیره ساز انرژی خورشیدی کووادراسایکلین

چکیده:
   نمونه خوبی از یک سیستم ذخیره سازی انرژی (Q) کوادراسایکلین (N) سیستم نوربورنادیان حل معضل انرژِی از (1-4) پاک یعنی انرژی خورشیدی می باشد که کاربردهای فراوانی دارد طریق بکارگیری روش سالم تر از لحاظ اقتصادی و محیط زیست اهمیت بسزایی دارد با جذب انرژی خورشیدی نوربرونایدان می تواند طول موجهای ناحیه خورشیدی را جذب کند ساختار تحت فشار کوادرسایکلین انرژی پتانسیل بالایی دارد. ترکیب کوادراسایکلین ایجاد می شود و تحت شرایط کنترل شده ای دوباره به نوربورنایدان تبدیل می شود و انرژی ذخیره شده توسط لذا با توجه به اهمیت این مسئله، در این کار تحقیقی به کوادراسایکلین به صورت گرما آزاد می شود 2 استخلافات الکترون کشنده و الکترون دهنده روی موقعیت (Direct) بررسی اثرات مستقیم (2) (Indirect) پرداخته شد و نتیجه انی اثرات با اثرات غیر مستقیم (1) ترکیب نوربورنادیان در مقایسه بین استخلافات الکترون کشنده و (شکل) استخلافات روی همان موقعیت مقایسه شد الکترون دهنده، میزان ذخیره سازی انرژی خورشیدی با استخلافات الکترون دهنده که مستقیم یا از طرف به کربن شماره دو متصل می باشد بیشتر می باشد (از طریق حلقه) غیر مستقیم دیگر در مقایسه بین استخلافی که مستقیم یا غیر مستقیم به کربن شماره دو متصل می باشد، میزان به کربن شماره دو متصل می باشد (1) ذخیره سازی انرژِی خورشیدی با گروه های که مستقیما میزان ذخیره سازی انرژی خورشیدی و بحث بر روی مقادیر آنها ارائه خواهد شد بیشتر می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد