توسعه پایدار و چشم انداز زیست محیطی کشورهای در حال توسعه

چکیده:
   توسعه پایدار جدیدترین شعار جنبش زیست محیطی در سطح جهان است که بر پیامدهای زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه جمعیت و توسعه اقتصادی کشورها در سطوح بین المللی و منطقه ای تاکید دارد. امروزه توجه به توسعه پایدار بیش از آنکه در کشورهای پیشرفته مطرح باشد در کشورهای جهان سوم مد نظر است. علت توجه روزافزون به مساله توسعه پایدار به ویژه در این کشورها محدود بودن امکانات و نامحدود بودن نیازها و در خواست های بشر است. ترسیم چشم انداز در افق بلند مدت و گسترش قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت توسعه بازارها ظهور و رواج فناوری های برتر جهان در تجارت است شرط توفیق در این عرصه بهره گیری از فرصت ها و رویارویی با رویکردی راهبردی نسبت به تشخیص شرایط ایجاب می کند که فرایند توسعه اقتصادی- اجتماعی با ترکیب و روند مناسبات سیاسی- اقتصادی جهانی و منطقه ای و جدید بین المللی با شناخت و دگرگونی ها در مهمترین مسایل و تنگناهای اقتصاد ملی مسیر انجام تحولات ساختاری- فناوری و همچنین با نگرش به پاسخگویی به الزامات رشد و توسعه پایدار کشور باشد.
   یکی از راه های رسیدن به توسعه در جهان سوم این است که ویژگی های توسعه در آن تراوش کند و در فرهنگ مردم رسوخ یابد. شناخت اصولی و تحولات و اصلاحات اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی رسیدن به این مهم را هموار میکند.
   در این مقاله تاریخچه مفهوم توسعه پایدار اهداف توسعه پایدار توسعه پایدار و اقتصاد توسعه پایدار و فرهنگ عوامل اجتماعی و توسعه پایدار توسعه پایدار با تاکید بر عامل انسانی در کشورهای در حال توسعه بررسی شده است.
   واژگان کلیدی: توسعه پایدار، کشورهای در حال توسعه، محیط زیست

کلید واژه ها: سایر موارد