چارچوب و ساختار طرح عملیاتی وضعیت اضطراری مواد خطرناک با رویکردی به مسائل زیست محیطی

چکیده:
   یکی از مهم ترین بحران های زیست محیطی که سکونت گاه های انسانی و مناطق شهری را تحت تاثیر قرار می دهد نشست یا انتشار مواد خطرناک می باشد که خصوصا در بخش صنایع از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار میباشد بنابراین طراحی طرح عملیاتی وضعیت اضطراری مواد خطرناک برای بخشهای مرتبط با صنایع و محیط زیست امری اجتناب ناپذیر بوده و می بایست مورد توجه مسوولان محترم واقع شده و آن را به عنوان ضرورت در برنامه ریزیهای کلان خود مد نظر داشته باشند.
   هدف از این طرح فراهم نمودن پشتیبانی مورد نیاز برای پاسخ به وضعیت اضطراری ناشی از نشست مواد خطرناک در نتیجه رخداد حادثه طبیعی نظیر زلزله یا سیل و ... یا حادثه تکنولوژی می باشد این طرح هماهنگی سطوح ملی استانی، محلی و بخش های خصوصی را در پاسخ به حوادث ناشی از مواد خطرناک که سلامت عموم و محیط را تهدیدی می کند، تقویت می نماید. در این طرح سازمان، مسوولیت ها و مفاهیم عملیاتی در مراحل مختلف مدیریت و وضعیت اضطراری نظیر مرحله پیشگیری، آمادگی و مقابله، پاسخ مورد بررسی قرار می گیرد در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است و نتیجتا طرح عملیاتی وضعیت اضطراری مواد خطرناک برای استفاده سازمانهای دخیل در مدیریت انی نوع حادثه طراحی گردیده است. تا سازمان ها، نهادها و بخشهای مختلف در پاسخ به بحران های زیست محیطی ناشی از آن چار چوب مشخص و مدونی را دارا باشند.
   واژگان کلیدی: طرح عملیاتی در وضعیت اضطراری، مواد خطرناک، محیط زیست، مناطق شهری، مدیریت وضعیت اضطراری

کلید واژه ها: سایر موارد