راههای ارزیابی و کنترل آلدگی ها معدنی در مناطق معدنکاری شده و اندازه گیری عناصر آلاینده حاصل از آن در آب و خاک

چکیده:
   در ایران به مسائل زیست محیطی جزء از دیدگاه آلودگی های بالفعل توجه چندانی نشده و آلودگی های دارای پتانسیل پنهان و بالقوه مورد نظر نبوده است. در بسیاری از کشورهای دنیا سازمان های زیست محیطی با ایجاد گرایشی تحت عنوان زمین شناسی زیست محیطی و مسائلی نظیر زمین و محیط زیست انسان راهی را برای کنترل نیروهای زمین و پتانسیل های احتمالی آن در ایجاد آلودگی گشوده اند. زمین شناسی زیست محیطی که به تازگی در ایران تحت عنوان یک رشته مستقل در حال تدریس است در حالی کار خود را آغاز نموده که فقط از منظر ولکانیسم، زمینلرزه ها، بیابان زدایی و ... به این علم می نگرد و هیچگاه به زمین به عنوان یک منبع بزرگ آلودگی و خطرناک برای سلامتی انسان ننگریسته است. نگارنده معتقد است تا زمانیکه مشکلات ناشی از این نیروهای بالقوه مرتفع نگردیده اند نمی توان واژه ای بعنوان زمین پاک را مطرح نمود. عملیات حاصل از معدنکاری که حجم آن در سال به چندین صد میلیون تن می رسد باعث شده این آلودگی ها به راحتی وارد آب و خاک مناطق در حال عملیات استخراج معدن شده و آب آشامیدنی و خاک کشاورزی آن ناحیه را آلوده نماید. شایسته است که با بها دادن و در اولویت قرار دادن نقشه ها و مطالعات ژئوشیمایی- زیست محیطی بتوان راهی را برای ایجاد واژه معدنکاری پاک به معنی واقعی ایجاد نمود.
   واژگان کلیدی: زمین شناسی زیست محیطی، معدنکاری زیست محیطی، آلودگی ها طبیعی، اب و خاک، ژئوشیمی

کلید واژه ها: سایر موارد