روشهای بهبود خاکهای آلوده به فلزات سنگین

چکیده:
   فلزات سنگین مانند سرب، کرم، روی، کادمیوم و مس بدلیل حلالیت و جابجایی ممکن است سبب زیانهای مخرب برای سلامتی بشر و محیط زیست باشد انتخاب مناسبترین روش برای بهبود خاک بستگی به خصوصیت محل غلظت آلوده کننده نوع آلوده کننده ها و منشا آلودگی دارد در این مقاله روش های مختلف بهبود خاک مرور می شود این روشها عبارتند از روش جدا کردن و محصور کردن آلودگی با استفاده از فولاد، سیمان، بنتونیت و دیواره سنگی روش استحکام و پایداری با استفاده از مال آلی مانند قیر طبیعی و غیر آلی مانند سیمان و خاکستر کوره ذوب آهن شستشو آب به صورت غرقابی و تزریقی با فشار آب (soil hushing) به همراه افزودنیهای آلی (مانند اسید استیک و اسید سیتریک با PH بزرگتر از 4) و افزودنیهای غیر آلی (مانند اسید سولفوریک و اسیدهای هیدروکلریک با PH کوچکتر از 2 جهت سرعت بخشیدن به بهبود خاک روشهای الکتروسنتیک (الکترومیگری شن، الکترواسموز الترو فورز اکترولیز) و روش خارج ساختن آلودگی ها از خاک توسط گیاهان نتایج حاصل ار بررسی های روشهای مذکور نشان می دهد که شستشوی تزریقی با فشار آب موثرترین روش بهبود خاک های همگن و نفذ پذیر شنی و سیلتی و روش الکترو سنتیکی روش مناسبی برای بهبود خاک های رسی با نفوذپذیری کمتر که دارای عمر متوسط هستند می باشند در مناطقی که زمان بیشتری برای بهبود خاک لازم است خارج ساختن آلودگی این مناطق توسط کاشت گیاهان روش مناسبی است که در این روش آلودگی های ناشی از فلزات توسط ریشه گیاه جذب و به سمت بالا یا شاخ و برگ گیاهان هان هدایت می شوند.
   واژگان کلیدی: فلزات سنگین، آلودگی، خاک، گیاه، بهبود خاک

کلید واژه ها: سایر موارد