زئولیت یک کانی با ارزش در کشاورزی و پالایش آلاینده های محیط زیست

چکیده:
   زئولیتها، آلومینو سیلیکاتهای معدنی کریستالی و هیدراته فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با شبکه سه بعدی هستند و به دو گروه عمده تقسیم میشوند.
   الف) طبیعی مانند کلینوپیتلولیت، آنالیسم، لامومتایت، فیلیپسیت، موردنیت.
   ب) مصنوعی یا سنتزی مانند W.zsm-5 zeolon.f.gamma بطور کلی سه عامل مهم ساختمان بافت، ترکیب شیمایی و نیز ارزش اقتصادی رئولیتهای طبیعی و فرمهای اصلاح شده انها را منابع بالقوه ای در ترکیب شیمایی و نیز ارزش اقتصادی زئولیتهای طبیعی و فرمهای اصلاح شده آنها را منابع بالقوه ای در زمینه های گوناگون ساخته است که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد استفاده به عنوان کاتالیست در صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع آتش نشانی، صنایع کشاورزی به عنوان حاصلخیز کننده و افزاینده رطوبت خاک، پاکسازی فاضلابهای شهری، صنعتی و هسته ای از آلاینده های مضری نظیر فلزات سنگین و سمی جذب و واجذب گازها و نظایر ان تولیدکنندگان مهم زئولیت کشورهای چین (75 %) کوبا، ژاپن، آمریکا و مجارستان می باشند که در مجموع 3 میلیون تن از تولید زئولیت دنیا را به خود اختصاص می دهند در ایران نیز ذخایر زئولیت در میانه، طالقان، جنوب خاور سمنان، رودهن، راین کرمان و برخی دیگر مناطق پراکنده شده است در این مقاله سعی شده است پتانسیل زئولیت سمنان از نقطه نظرهای مختلف بخصوص در جذب و حذف کاتیونهای عناصر سنگین مانند روی کادمیم مس، آهن، و جیوه و آنیونهای مضر چون scn می باشند که می توانند موجب زیانهای اکولوژیکی و زیست محیطی گردند و زئولیتهای نقش اساسی در پالایش این کاتیونها دارند.
   واژگان کلیدی: زئولیت، سمنان، پتانسیل

کلید واژه ها: سایر موارد