ژئوپارکها و نقش آنها در حفظ میراث زمین شناسی و محیط زیست ایران

چکیده:
   هدف اصلی ایجاد ژئوپارکها، حراست و حفاظت از میراث زمین است که در معرض صدمات ناشی از فعالیتهای انسانی قرار دارد. در پاسخ به نیاز روز آفزون به یک نهاد بین المللی برای شناخت سرزمین هایی که از نظر زمین شناختی و علوم زمین جالب توجه هستند، یونسکو طرحی به نام برنامه شبکه بین المللی ژئوپارکها ایجاد نمود.
   سرزمین ایران به علت دارا بودن تنوع پدیده های زمین شناسی و تنوع زیستی فراوان که ان را جزء یکی از 5 کشور نخست برخوردار از بیشترین تنوع زیستی در کره زمین قرار داده است، هم چنین با توجه به جاذبه های تاریخی و فرهنگی بیشمار که در ردیف یکی از 10 کشور نخست جهان به شمار می آید، شرایط بسیار مناسبی برای بستر سازی جهت جذب و توسعه صنعت توریسم و ژئوتوریسم (توریسم زمین شناسی) دارد که باید به طریق صحیح و منطقی و مداوم مورد استفاده قرار گیرند.
   آنچه که در این مقاله مورد توجه و بررسی است، شناخت ماهیت و مشخصات ژئوپارک و ژئوتوریسم به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی، معرفی تلاشهای بین المللی به منظور دستیابی به مزایای حفاظت از میراث زمین شناختی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه، مقایسه سهم کشورهای مختلف در صنعت بین المللی ژئوتوریسم و اکوتوریسم و در نهایت ارائه طرحی پیشنهادی به منظور توسعه هر چه سریع تر ژئوپارکها در ایران با توجه به میراث زمین شناسی غنی آن و با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور می باشد.
   واژگان کلیدی: ژئوپارک، جاذبه، ژئوتوریسم

کلید واژه ها: سایر موارد