بررسی پترولوژی و پتروگرافی گرانیتوییدهای شمال غرب مشکین شهر (اطراف روستای خان باز)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده فرهاد ملک قاسمی- رضا زمانی - علی عامری- منصور مجتهدی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
مجموعه گرانیتوئیدهای شمال غرب مشکین شهر، در اطراف روستای خان باز، متعلق به زون طارم- قره داغ بوده و سن تقریبی آن الیگوسن می باشد که از درون ولکانیت های ائوسن بیرون زده است. این مجموعه دارای ترکیب گرانیت، مونزونین، مونزودیوریت است که محلول های گرمابی بر روی این مجموعه و ولکانیت ها اثر کرده است. مطالعات کانی شناسی و ژئو شیمی مجموعه، تیپ I را برای آن در نظر گرفته است که می تواند دلیلی بر وجود ذخائر مس پورفیری در این منطقه باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد