عملکرد هیدرولیکی بندهای مهم استان آذربایجان شرقی

چکیده:
   در سالهای اخیر احداث سازه های آبی که مستقلا توسط مهندسین کشورمان طراحی و اجرا می شوند افزایش چشمگیری یافته است هدف این تحقیق بررسی عملکرد هیدرولیکی سدهای انحرافی کوچک (بندها) اجرا شده در استان آذربایجان شرقی است برای رسیدن به هدف فوق بررسی عملیات میدانی همراه با برسی و تحلیل دیدگاه ها تئوری و ارائه تحلیل جامع انجام گردیده است در این تحقیق مبانی تئوریکی مرتبط با طراحی بندها و ابنیه وابسته به ان جهت درک مفاهیم ارائه گردیده است و در بررسی عملی این سازه ها کوشش شده است بنی کارائی هیدرولیکی بندها و عاملی مانند مشخصات رودخانه از قبیل شیبها دانه بندی بستر نوع تداوم رودخانه و مشخصات فیزوگرافی حوزه و مشخصات هیدرولیکی جریان ها موجود در روی بند و محل استقرار آن و سایر موارد دخیل در طراحی بندها ارتباطی و پیدا شد و اثرات هر یک از این عوامل در کارایی سازه ها مورد مطالعه قرار گرفته است داشتن اطلاعات و شناخت کافی از مشخصات فیزیوگرافی رودخانه حوزه و طراحی بند بر اساس این مشخصات تعیین درست محل استقرار بند و بهینه نمودن ارتفاع ان از مهمترین قسمتهای طراحی این سازه است مشخصات اجرایی ابنیه وابسته و مخصوصا تراز کف بند حوضچه آرامش نیز تابعی از مشخصات هیدرولیکی رودخانه می باشد.
   واژگان کلیدی: بند سر ریز، حوضچه آرامش، پارامتر شیلدز رودخانه

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى