بررسی شواهد اختلاط (دو رگه شدن) و آلایش ماگمنایی در مجموعه پلوتونیک الوند

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علی اصغر سپاهی گرو- حسین معین وزیری
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
شواهد زمین شناسی بسیاری وجود دارد که نشان می دهد در تحول ماگمایی مجموعه پلوتونیک الوند، فرایند های هیبریدیسم (دو رگه شدن یا اختلاط ماگمایی) نقش مهمی ایفا کرده اند. این شواهد را می توان به دو دسته تقسیم نمود: شواهد سنگ نگاری (بافتی و کانی شناسی) و شواهد ژئو شیمیایی.
شواهد سنگ نگاری اصلی عبارتند از: زنوکریست های نامتعادل با مجموعه کانی شناسی سنگ، چشم های کوارتز با حاشیه مافیک، لخته های کانی های مافیک، منطقه بندی ناپیوسته در پلاژیوکلازها و بافت هایی مانند بافت آنتی راپاکیوی
از جمله شواهد ژئو شیمیایی مهم می توان به تغییرات شدید شیمی سنگ های پلوتونیک در محل های نزدیک به همبری توده های نفوذی مختلف با هم اشاره کرد.

کلید واژه ها: همدان