مطالعه و پایش زیست محیطی معدن سرب و روی آهنگران در استان همدان

چکیده:
   با پیدایش فرهنگ و تمدن و افزونی نیازهای بشری، رشد صنعت و تکنولوژی نیز همگام با این نیاز رو به فزونی نهاد در این میان صنعت معدن و معدنکاوی به عنوان یکی از اجزای لاینفک توسعه و پیشرفت با قدمت و سابقه ای قابل توجه پا به عرصه وجود نهاد معدنکاوی مواد لازم برای حیات و پیشرفت بشر را فراهم می کند و از طرفی با افزایش آلودگی ها امکان حیات و استفاده از محیط زیست سالم را از وی سلب می کند با توجه به اینکه ایران یک کشور در حال توسعه است و برای پیشرفت خود ناچار به توسعه معادن است بنابراین برای توسعه پایدار صنعت معدن کشور لازم است تا جنبه های محیط زیستی صنایع معدنی (با توجه به اقلیم) مورد شناسایی قرار گیرد در این تحقیق اثرات زیست محیطی معدن سرب و روی آهنگران در منطقه حفاظت شده لشگر در، در استان همدان مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است فعالیت معدن آهنگران از حدود سال 1335 شروع شده و در تمام طول مدت استخراج، عملیات اکتشافی ادامه داشته و استخراج معدن به طریقه زیر زمینی و کانه آرایی به روش سنگ جوری بوده است به منظور بررسی اثرات زیست محیطی فعالیتهای استخراج و فراوری معدن، از بخش های مختلف اب خاک و گیاهان مرتبط با رگه های معدنی، نخاله ها و پساب های فراوری و حوضچه های ترسیب نمونه برداری و میزان تراکم انواع فلزات سنگین در نمونه ها سنجش و مورد مقایسه قرار گرفت. نتیجه انالیز نمونه ها بیان گر غلظت بالای برخی فلزات مورد مطالعه در آب، خاک و گیاهان منطقه می باشد. همچنین وجود فعالیتهای معدنکاوی، خصوصا باطله های موجود، اثرات قابل ملاحظه ای را در سیمای محیطی منطقه گیاهی جانوری در پی داشته است.
   واژگان کلیدی: معدن سرب و روی، ارزیابی، آلودگی

کلید واژه ها: همدان