مطالعه ژئو شیمیایی و تعیین جایگاه زمین ساختی ریولیت ها و گرانیت های تیپ دوران منطقه مهاباد- بوکان (غرب ایران)

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده حسین شهبازی- محمد ولی زاده
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
در محدوده بین بوکان- مهاباد توده های اسیدی نفوذی و خروجی قدیمی زیادی رخنمون دارد. توده های نفوذی منطقه به گرانیت های تیپ دوران و توده های خروجی به ریولیت های مهاباد معروف هستند. سن این توده ها را به پر کامبرین پایینی (؟) نسبت می دهند.
مطالعات ژئو شیمیایی توده های گرانیتوئیدی منطقه نشان می دهد که این توده ها، ساب آلکالن و غالباٌ پر آلومینمی می باشند. از نظر جایگاه زمین ساختی، بررسی های ژئو شیمیایی نشان می دهد توده های مزبور از نوع گرانیتوئیدی برخوردی بوده و همه توده های خروجی (ریولیت ها) و پاره ای از توده های نفوذی (گرانیت ها) منطقه ویژگی های گرانیتوئیدهای همزمان با برخورد را داشته و تعدادی گرانیت های منطقه نیز ویژگی های گرانیتوئیدهای پس از برخورد را دارند.
بر اساس مدل پیچر، توده های گرانیتوئیدی منطقه در یک زون فرور انش درون قاره ای در اثر برخورد خرده صفحه های سپر عربی طی کوهزایی کاتانگایی در پر کامبرین پایانی تشکیل شده اند.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى