معرفی و بررسی نقشه ۱:۱۰۰,۰۰۰ کامیاران با نگرشی ویژه بر مجموعه افیولیتی آن

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمود صادقیان- احمدی مجتبی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
ورقه 1:100,000 کامیاران منطقه ای به وسعت تقریبی 2950 کیلومتر مربع، بین عرض های شمالی 34 درجه و 30 دقیقه تا 35 درجه و صفر دقیقه و طول های شرقی 46 درجه و 30 دقیقه تا 47 درجه و صفر دقیقه را پوشش می دهد. این منطقه بخش هایی از استان های کردستان و کرمانشاه و از لحاظ زمین شناسی بخش هایی از زون های سنندج- سیرجان، زاگرس مرتفع و زاگرس چین خورده و زون جوش خورده را شامل می شود. سنگ های متنوعی از جمله: 1- فلیش های کرتاسه، 2- مجموعه افیولیتی کرتاسه، 3- فلیش ائوسن، 4- توده های نفوذی گابرو- دیوریتی، 5- سنگ های دگرگونی همبری و ... در این ورقه رخنمون دارد. موارد 1، 2 و 3 کمپلکس به هم افزوده و زون جوش خورده ای را تشکیل می دهند که در طی الیگوسن آغازی توده های نفوذی گابرو- دیوریتی در آن نفوذ کرده اند و به شکل طیف متنوعی از سنگ های دگرگونی همبری منجر شده است.
در زمان ژوراسیک- کرتاسه، در حوضه های رسوبی، سنگ های سازنده زون های زاگرس مرتفع و زاگرس چین خورده نیز رسوبات آهکی، آهکی- دولومیتی، رسوبات رادیولردار و رادیولاریت، با میان لایه هایی از سنگ های آذر آواری نهشته شده اند. در بعضی نقاط این رسوبات توسط کنگلومرای نئوژن پوشیده شده اند. رسوبات جوان کواترنری در گستره قابل توجهی از این نقشه رخنمون دارند. در محدوده این ورقه به جز منگنز، پتانسیل فلزی با ارزش دیگری یافت نشده است.

کلید واژه ها: کرمانشاه