تعیین نقاط آسیب پذیر و طراحی شهری، بخش مرکزی شهر رشت با هدف کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله

     برای تعیین نقاط آسیب پذیر بررسی و طراحی آن (با راهنمایی استاد ارجمند آقای دکتر بحرینی) موارد ذیل انجام گردیده و یا درحال انجام می‌باشد:
- تعیین کاربری، بافت قدیمی شهر رشت (بخش مرکزی)
- مطالعه بر روی جمعیت ساکن و فعال (تراکم)
- مطالعه بر روی ساختانهای موجود در بافت وضعیت هر یک در زمان وقوع زلزله
- مطالعه بر روی دسترسیها و چگونگی وضعیت آنها در زمان وقوع زلزله
- مطالعه تاسیسات و تجهیزات شهری و شناخت هر یک در زمان وقوع زلزله
- شناخت وضعیت زمین و بلوک بندی محدوده مورد مطالعه و وضعیت هر بلوک در زمان زلزله
- مطالعه بر روی، زمان استفاده و فعالیت هر کاربری، طرح جامع نظرات، مسئولین شهر و مردم شهر و
از جمع بندی موارد مطالعه شده، Zon های متفاوت، که هر یک مسائل خاص خود را داراست بدست آمده، با توجه به مشکلات هر Zon با طراحی واتخاذ تصمیم درست، در جهت رفع آن پیشنهادات ارائه خواهد شد.

کلید واژه ها: سایر موارد