تقویت ساختمانهای فلزی موجود در برابر زلزله

     تعداد زیادی ساختمان فلزی در حال اجراء در تهران، زیر نظر گرفته و معایب آنها مورد شناسائی قرار گرفته اند که بطور عمده بقرار زیرند:
فاقد سیستم های باربری افقی یا دارای سیستم های ناقص و ضعیف پی های کوچک و تنش های بزرگ وارد به خاک زیر پیعدم محاسبه و اجرای درست صفحات زیرسری ستونها (ضخامت و ابعاد آنها کم و اجرای آنها بد است) – ضعیف و معیوب بودن وصله ستونها – معایب فراوان اجرائی در تیرهای لانه زنبور ی- عدم اجرای خوب تیرچه و دال – معایب گوناگون و خطرناک اتصالات- ( در مورد نقطه ضعف های فوق اسلایدهائی نشان داده خواهد شد).
برای تقویت ساختمانهای فلزی موجود ابتدا باید معایب هر ساختمان شناسایی شده و آنگاه این معایب مرتفع و مرمت شوند. برای تقویت ساختمانهای فلزی موجود در برابر زلزله چند راه موجود است:
1- اضافه کردن بادبند – بحث در مورد انواع بادبندها ونکاتی که باید رعایت گردد.
2- اضافه کردن دیوار برشی – بحث در مورد اتصال صحیح به آن ها دیافراگم ها و در نظر گرفتن واژگونی آن
3- مختلط کردن مقاطع فلزی با افزودن بتن و میلگرد در ردور آنها (در این مورد قاب نیمه گیر دار می‌شود)
4- اضافه کردن یک قشر شات کریت به دیوارهائی بنائی موجود
بحث در مورد تقویت عملی یک ساختمان فلزی موجود

کلید واژه ها: سایر موارد