شناخت ابعاد مسکن و تحلیل و ارزیابی خسارات ناشی از زلزله ۱۳۶۹

     به منظور دستیابی به معیارها و سنجه های مناسب ساختمانی در جهت مقاوم سازی ارتقاء کیفیت ساختمان، ابتدا مطالعه ویژگیهای مختلف مسکن منطقه، اجزای گونه شناسی مصالح شیوه ساخت، نوع سازه مساحت زیربنای واحد مسکونی، میزان خسارت وارده در هر یک از سازه ها، در درجات مختلف خسارت، صورت گرفته و بر اساس آن و در جهت دستیابی به شاخص های برآورد و ضرائب ارزیابی خسارات، میزان هزینه های مورد نظر تخمین زده شده است.
محورهای عمده این بررسی به شرح زیر است:
- بررسی ساختمان آسیب دیده به تفکیک شهری و روستائی، مسکونی و غیر مسکونی و میزان خسارت وارده
- بررسی ساختمانهای آسیب دیده به تفکیک انواع مصالح بکار رفته، شهری روستایی، مسکونی و غیر مسکونی
- بررسی ساختمانهای مسکونی به تفکیک انواع مصالح دیوار بار بر و سقف و میزان خسارات مسکونی و غیر مسکونی، شهری و روستایی
- بررسی ساختمانهای آسیب دیده به تفکیک تعداد طبقات، مساحت زیربنا، مساحت زمین به تفکیک شهری و روستایی و مسکونی و غیر مسکونی و میزان خسارت وارده
- بررسی ساختمانهای مسکونی به تفکیک نوع کاربری (تجاری، مسکونی، خدماتی و …) و میزان خسارات، مسکونی و غیر مسکونی، شهری و روستایی
- بررسی انواع سازه های موجود
- تحلیل شاخصهای مسکن منطقه
- بررسی دستمزد کارگران و مسائل مربوط به آن
- بررسی و محاسبه قیمت تمام شده متر مربع ساختمان به تفکیک مصالح به کار رفته و تخمین هزینه ها وخسارات
- تحلیل گونه شناسی مسکن منطقه ومصالح و سازه های موجود، حاکی از آن است که ساختار سازه های موجود در مقابل سوانح بسیار آسیب پذیر بوده و برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفی ومقاوم سازی بنا یک ضرورت اساسی است.
تحلیل شاخص های مسکن در منطقه سانحه دیده، ارزیابی و تخمین دقیق تری از هزینه ها و به عبارتی سرمایه های تلف شده را بدست می‌دهد. شاخصهای مسکن و ارزیابی خسارات وارده نشان می‌دهد که مجموعه ساختمانی اعم از شهری و روستایی و مسکونی و غیر مسکونی باید به عنوان سرمایه های ملی تلقی شده و با پیش نگری اندیشیده، ضایعات احتمالی به حداقل برسد. نگرش ارتقاء کیفی مسکن منطقه باید بر سه زمینه زیر تاکید داشته باشد:
1- ایمنی ساختمان: مقاوم سازی، کاربرد مصالح با دوام و مناسب، افزایش عمر بنا
2- بهداشت و سلامت: اسایش و آرامش دربنا
3- صرفه اقتصادی: سرمایه گذاری مناسب و امکان پیش نگری و بهره برداری مناسب از سرمایه گذاری در دراز مدت

کلید واژه ها: سایر موارد