مطالعه سیستم پی لغزشی برای ایزوله کردن پی ساختمان های کوچک

در سالهای اخیر استفاده از سیستم Base Isolation به منظور کاهش اثر نیروی زلزله بر ساختمانها و پلها گسترش زیادی یافته است. اساس این سیستم ایجاد یک لایه با سختی جانبی کم، بین سازه فوقانی و زمین است که باعث کاهش فرکانس سازه فوقانی و دور کردن از فرکانس نوسانات زمین می‌شود و نیز میزان حرکت انتقال یافته از زمین به سازه راکاهش می‌دهد.
سیستم لغزشی یا اصطکاکی خالص یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین این سیستمهاست که بخاطر عدم نیاز به تکنولوژی بالا و نیز امکان استفاده از مصالح محلی می تواند در ایران و بویژه در مورد خانه های روستایی بکار گرفته شود. آمار بالای روستا نشینی در اغلب استانهای کشور و توجه به این مطلب که عمده ساختمان های شهری و روستایی دارای سیستم دیوار باربر با مصالح بنایی می‌باشند میزان اهمیت و کاربرد این سیستم را در ایران نشان می‌دهد.
مطالعات اولیه نشان داده اند که برای یک ساختمان کوتاه اگر لایه لغزنده ضریب اصطکاکی معادل داشته باشد حداکثر شتاب زلزله وارد به ساختمان در حدود خواهد بود. بر اساس این مطالعات آزمایشگاهی بر روی مصالح گوناگون انجام شد و مؤثر بودن هر یک از این مصالح برای ایجاد یک لایه لغزنده مورد بررسی قرار گرفت. مصالح مورد مطالعه از نظر سهولت دسترسی در مناطق روستایی و وجود مهارت فنی لازم برای کاربرد آنها مورد توجه بوده اند.

     نتایج بدست آمده از مجموع مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی بیانگر کارآیی سیستم ارائه شده برای ساختمان های کوچک واقع در مناطق زلزله خیز است که در مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلید واژه ها: سایر موارد